สำรองที่นั่งงานอบรม

สัมมนา: การแก้ไขปัญหาสำคัญทางการบัญชีและจุดตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
รหัสหลักสูตร: 6107-06-153-002-01

CPA&CPD สามารถนับชั่วโมงบัญชี 6.30 ชั่วโมง
วิทยากร: ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข (CPA) คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี, กรรมการวิชาชีพบัญชีฯ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการการพัฒนาวิชาชีพและศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เคสิท จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ สำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซวิเอท และวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐฯและเอกชน

*****
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับนักบัญชี ที่ต้องการค้นพบวิธีการตรวจสอบบัญชีเพื่อป้องกันการทุจริต และการจัดการการทุจริตในองค์กร พร้อมทราบสัญญาณเตือนภัยจากการตกแต่งงบการเงิน เข้าใจความหมายของการบัญชีสืบสวน หรือ "การบัญชีนิติเวช" เรียนรู้กรณีศึกษาจากการทุจริต และการตกแต่งตัวเลขทางบัญชีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่ทุกกิจการควรทราบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและปัญหาด้านการทุจริตในทางบัญชีสูงสุด
*****

วันและเวลา: เสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561 (9.00 - 17.00 น.) เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น.
สถานที่: โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง
ค่าธรรมเนียม: บุคคลทั่วไป 3,210 บาท (รวม VAT+เอกสาร+Lunch+Coffee Break)
อบรมกับสถาบันคัสเม่ สามารถนำค่าใช้จ่ายหักได้ 2 เท่า (200%)

Promotion!!
สำรองที่นั่ง & ชำระเงินภายใน 30/06/61 รับทันทีส่วนลด 25%


*หมายเหตุ
+ กรณีต้องการคืนที่นั่งและขอ Refund 100% โปรดแจ้งสถาบันภายใน 15 วันก่อนวันอบรม

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองที่นั่ง

การนับชั่วโมง CPD/CPA
1. ท่านที่เป็น CPD หรือ CPA โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้าอบรมด้วยตนเอง
3. บริษัท ปิดรับลงทะเบียนเวลา 9.00 น.
4. หนังสือรับรองจะถูกออกโดยบริษัท ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง

รายละเอียดและข้อมูลที่ต้องแจ้งในการสำรองที่นั่ง
1. โปรดแจ้งรหัสสมาชิกสถาบันคัสเม่ (ถ้ามี) และชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคลที่ใช้ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
2. จำนวนผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล
3. ชื่อผู้ติดต่อสำรองที่นั่งและเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับ

การลงทะเบียน
โปรดแจ้งชื่อบริษัท หรือบุคคลสำรองที่นั่ง ณ จุดลงทะเบียน

การชำระเงินโดยการโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท คัสเม่ จำกัด
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-0-04628-1

การชำระเงินด้วยเช็ค
บริษัท คัสเม่ จำกัด
ชำระโดยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค โปรดขีดคร่อม สั่งจ่าย บริษัท คัสเม่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-2155-48001-66-1
32/9 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ท่านที่ชำระแล้ว โปรดส่งแฟกซ์ หรือ E-mail หลักฐานการโอนเงินหรือสำเนาเช็ค, แบบ ภพ.20 กรณีต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท, ชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ มาที่ 038-872-046, 038-967-463, 038-966-694 E-mail: mykasme@gmail.com

การชำระเงิน ณ วันสัมมนา
1. งดรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในการชำระเงิน
2. ชำระเงินค่าสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน รับชำระเป็นเงินสด + แคชเชียร์เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย บจ.คัสเม่
3. กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน*

*ท่านที่เข้าอบรมในนามบริษัท โปรดเตรียมใบหัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าอบรมก่อนภาษี โดยยื่น ณ จุดลงทะเบียนในวันสัมมนา
ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย: บริษัท คัสเม่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0215548001661
ที่อยู่: 32/9 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
verification image contact form faq