สำรองที่นั่งงานอบรม
ฟรีสัมมนาประจำปี: E-TAX Systems: E-Tax Invoice & Receipt

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

วิทยากร: อ.ดำริ  ดวงนภา (Tax Auditor)

ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. เริ่มบรรยายเวลา 13.00 - 16.30 น.

สถานที่: โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

(เปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

***สำรองที่นั่งฟรี สำหรับสมาชิกสถาบันคัสเม่***

***ลูกค้า บจ.โปรซอฟท์การบัญชี, บจ.ดีสมาร์ท คอนซัลแทนท์ & บจ.คัสเม่ สำรองที่นั่งฟรี 1 ที่นั่ง/สถานประกอบการ***

***ราคา 800 บาท/ที่นั่งสำหรับบุคคลภายนอก***

***ค่าใช้จ่ายอบรมกับสถาบันคัสเม่ หักได้ 200% ***

พบกับ อ.ดำริ ดวงนภา (Tax Auditor) ประสบการณ์ด้านภาษีมากกว่า 30 ปี,ผู้เขียน การวางแผนและบริหาร VAT อย่างรู้ทัน: Secrets & Strategies จัดพิมพ์โดยอมรินทร์พับลิชชิ่งและสถาบัน MGA ท่านจะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของ e-Tax Invoice by E-mail, e-Tax Invoice & e-Receipt  หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับนักบัญชี ผู้ประกอบการ และท่านที่สนใจทั่วไป

*หมายเหตุ
+ กรณีต้องการคืนที่นั่งและขอ Refund 100% โปรดแจ้งสถาบันภายใน 15 วันก่อนวันอบรม


เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองที่นั่ง

การนับชั่วโมง CPD/CPA
1. ท่านที่เป็น CPD หรือ CPA โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
2. ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้าอบรมด้วยตนเอง
3. บริษัท ปิดรับลงทะเบียนเวลา 9.00 น.
4. หนังสือรับรองจะถูกออกโดยบริษัท ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง

รายละเอียดและข้อมูลที่ต้องแจ้งในการสำรองที่นั่ง
1. โปรดแจ้งรหัสสมาชิกสถาบันคัสเม่ (ถ้ามี) และชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคลที่ใช้ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
2. จำนวนผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล
3. ชื่อผู้ติดต่อสำรองที่นั่งและเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับ

การลงทะเบียน
โปรดแจ้งชื่อบริษัท หรือบุคคลสำรองที่นั่ง ณ จุดลงทะเบียน

การชำระเงินโดยการโอนเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท คัสเม่ จำกัด
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาท่าประดู่ เลขที่ 235-0-04628-1

การชำระเงินด้วยเช็ค

บริษัท คัสเม่ จำกัด
ชำระโดยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค โปรดขีดคร่อม สั่งจ่าย บริษัท คัสเม่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-2155-48001-66-1
32/9 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ชำระผ่านระบบพร้อมเพย์ โปรดระบุเลข 13 หลัก "0215548001661" ผ่านระบบการโอนเงินแบบ Prompt Pay บน Mobile Internet Banking หรือ ผ่านทางตู้ ATM

ชำระผ่านระบบ PayPal เพียงระบุ E-Mail ของสถาบัน เป็นผู้รับเงินของท่าน "mykasme@gmail.com"


ท่านที่ชำระแล้ว โปรดส่งแฟกซ์ หรือ E-mail หลักฐานการโอนเงินหรือสำเนาเช็ค, แบบ ภพ.20 กรณีต้องการให้ออกใบเสร็จในนามบริษัท, ชื่อ-ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ มาที่ 038-872-046, 038-967-463, 038-966-694 E-mail: mykasme@gmail.com

การชำระเงิน ณ วันสัมมนา
1. งดรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในการชำระเงิน
2. ชำระเงินค่าสัมมนา ณ จุดลงทะเบียน รับชำระเป็นเงินสด + แคชเชียร์เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย บจ.คัสเม่
3. กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน*

*ท่านที่เข้าอบรมในนามบริษัท โปรดเตรียมใบหัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าอบรมก่อนภาษี โดยยื่น ณ จุดลงทะเบียนในวันสัมมนา 
ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย: บริษัท คัสเม่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0215548001661
ที่อยู่: 32/9 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
verification image contact form faq